photo_2016-06-02_02-02-07

 

  • دیسک هایی به قطر ۳/۵ – ۳ متر می باشند که در فاصله نزدیک به هم روی یک محور افقی می چرخند.
  • میکروب ها به دیسک ها چسبیده و روی سطح آنها رشد می کنند.
  • دیسک ها سطحی را برای رشد میکروبها فراهم می کنند.
  • دیسک ها میکروبها را برای تماس با فاضلاب می آورند.
  • دیسک ها فاضلاب را هوادهی کرده و میکروب ها را به حالت معلق در مخزن در می آورند.