استانداردهای تخلیه شیرابه (و بطور کلی فاضلاب) تصفیه شده به محیط زیست در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران برای تخلیه فاضلاب تابع محیط پذیرنده سه استاندارد وجود دارد: تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به منابع آبهای عمقی (چاه جاذب) و مصرف پساب تصفیه شده جهت کشاورزی و آیباری و فضای سبز.

 

مواد آلوده کننده

تخلیه به آب های سطحی

(mg/L)

تخلیه به چاه جاذب

(mg/L)

مصارف کشاورزی و آبیاری

(mg/L)

نقره (Ag)۱۰/۱۰/۱
آلومینیوم (Al)۵۵۵
آرسنیک (As)۰/۱۰/۱۰/۱
بور (B)۲۱۱
باریم (Ba)۵۱۱
بریلیوم (Be)۰/۱۱۰/۵
کلسیم (Ca)۷۵
کادمیوم (Cd)۰/۱۰/۱۰/۰۵
کلر آزاد (Cl)۱۱۰/۲
کلراید (Cl)۶۰۰۶۰۰۶۰۰
فرم آلدئید (CH2O)۱۱۱
فنل (C6H5OH)۱ناچیز۱
سیانور (CN)۰/۵۰/۱۰/۱
کبالت (Co)۱۱۰/۰۵
کروم ۶ (۶+Cr)۰/۵۱۱
کروم (۳+Cr)۲۲۲
مس (Cu)۱۱۰/۲
فلوراید (F)۲/۵۲۲
آهن (Fe)۳۳۳
جیوه (Hg)ناچیزناچیزناچیز
لیتیم (Li)۲/۵۲/۵۲/۵
منیزیم (Mg)۱۰۰۱۰۰۱۰۰
 منگنز (Mn) ۱۱۱
 مولیبدن (Mo) ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۰/۰۱
 نیکل (Ni) ۲۲۲

 آمونیوم بر حسب

(۴+NH)

 ۲/۵ ۱
 نیتریت بر حسب

(۲-NO)

 ۱۰ ۱۰
 نیترات بر حسب

(۳-NO)

 ۵۰ ۱۰
 فسفات بر حسب فسفر ۶ ۶
 سرب (Pb) ۱ ۱ ۱
 سلنیم (Se) ۱ ۰/۱ ۰/۱
 سولفید (SH2) ۳ ۳ ۳
 سولفیت (SO3-2) ۱ ۱ ۱
 سولفات (SO4-2) ۴۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰
 وانادیم (V) ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱
 روی (Zn) ۲ ۲ ۲
 چربی روغن ۱۰ ۱۰ ۱۰
 دترجنت (ABS) ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵
 BOD5 ۳۰ (لحظه ای ۵۰)  ۳۰ (لحظه ای ۵۰) ۱۰۰
 COD ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰)  ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) ۲۰۰
 اکسیژن محلول (DO) ۲ – ۲
 مجموع مواد جامد معلق (TSS) ۴۰ (لحظه ای ۶۰) – ۱۰۰

 

 

 

مشخصات منبع مورد استفاده:

[restrict level=1]
نام کتاب: شیرابه زباله راهکارها و روشهای تصفیه آن

مؤلفان: مهندس مرتضی قاسمی معصوم آباد و مهندس زینب حاج علی فرد

ناشر: انتشارات خانیران

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: زمستان ۱۳۹۴

صفحات مورد استفاده: ۴۶ تا ۴۷ (فصل سوم)

[/restrict]