در این فایل صوتی، روشهای کاهش حجم زباله تولید شده در طول روز آموزش داده می شود.

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو اینترنتی مدیریت شهری کرج