در این فایل صوتی، نحوه بازیافت زباله آموزش داده می شود.

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو اینترنتی مدیریت شهری کرج