این ویدئو شامل مطالب زیر می باشد:

۱) تعریف زباله

۲) مراحل مربوط به مدیریت پسماند:
– جمع آوری
– تفکیک
– حمل و نقل
– تصفیه
– دفع

۳) منابع مختلف زباله چه هستند؟
– زباله های خانگی
– زباله های صنعتی
– زباله های پزشکی
– زباله های کشاورزی
– زباله های حیوانی
– زباله های معدنی
– زباله های هسته ای

۴) روش های مختلف طبقه بندی زباله:
– مطابق شکل
– براساس رطوبت
– براساس ویژگی
– با توجه به تاثیر آنها بر محیط زیست

۵) اهمیت مدیریت زباله و خطر سلامتی در ارتباط با مدیریت نادرست زباله ها.