این دستگاه اغلب در رستوران ها مورد استفاده قرار میگیره. از این دستگاه باید بعد از شستشوی کامل لیوان ها استفاده بشه. کارکرد دستگاه به این صورت هسش که وقتی لیوان رو در دستگاه قرار میدیم، دستگاه توسط دستمال های پاک کننده و حرارتی که به سمت لیوان هدایت میکنه، لیوان ها رو لکه زدایی و گندزدایی میکنه و آلودگی های لیوان رو از بین میبره. بعد از هربار استفاده، دستمال های دستگاه با مواد مخصوصی شستشو میشن.

 

گوینده: جناب آقای سعید عسگری، مدیر رستوران
تهیه کننده: مهندس حامد کاظمی، کارشناس بهداشت محیط