توضیحات:

در این ویدئو آثار زیانبار دفع و عدم بازیافت پسماندهای الکترونیکی شرح داده شده است که آثار مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد.