آرشیو برچسب

بهداشت محیط

وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان بهداشت محیط بیمارستان شـامـل کلیه اقداماتی است کـه از انتقال عـوامـل بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، ‌زباله،‌ هـوا، غذا و... باید به نحوی…

بهداشت محیط

تعریف بهداشت محیط...    عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد. با قدری تأمل در این تعریف، گستره فعالیت بهداشت محیط را در زمینه های مختلف نشان خواهد داد که شامل کنترل آب…