آرشیو برچسب

استخدام رشته بهداشت محیط در اسفراین

استخدام کاردان بهداشت محیط بعنوان بهورز در دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

آگهی پذیرش بهورز درقالب قرارداد کار معین(موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری،استخدامی وتشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت…