در اجرای ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 46 و تبصره فوق آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره موسسات مذکور در قانون و همچنین در شرایط احراز مسئولیت فنی آنها در چهارده ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است.

جهت دریافت این آیین نامه روی لینک دانلود موجود در باکس دانلود کلیک نمایید