0
0

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی نانوایی ها

223 بازدید

 

مواد آیین نامه

متن مواد آیین نامه

ماده ۱

کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت نمایند.

تبصره ۱

مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده ۱ ممنوع است.

تبصره ۲

استخدام یا به کارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده ۱ این آیین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره ۳

اشخاصی مانند صندوق دار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده ۱ فوق و تبصره های ۱ و ۲ آن مستثنی می با شند.

ماده ۲

کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده ۱ این آیین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره ۱

کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص، گواهینامه معتبر ماده ۱ و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره ۲

کارت معاینه پزشکی منحصرا از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد، مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی ۶ ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آیین نامه حداکثر یکسال می باشد.

ماده ۳

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومیز محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده ۴

کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

تبصره ۱

کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر: آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آب میوه، بستنی، شیرینی جات، کله و پاچه و جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

ماده ۵

متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده ۶

متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید، تهیه، طبخ، حمل و نقل، توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیری نمایند.

ماده ۷

متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود، به ازای هر کارگر حداقل ۲٫۵ متر مربع اتاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره

در هر حال، مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از ۷٫۵ متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از ۲٫۸ مت باشد.

ماده ۹

هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد.

ماده ۱۰

اشخاصی که به نحوی از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذایی سروکار دارند در حین کار شخصا حق دریافت بهای کالای فروخته شده را از مشتری نخواهند داشت.

ماده ۱۱

جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد.

ماده ۱۲

کارگران کارگاه ها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و فرآوری مواد غذایی سروکار دارند همچنین کارگران کشتارگاه ها و محل هایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.

ماده ۱۳

استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین نامه در حین کار ممنوع است.

ماده ۱۴

فروش و عرضه سیگار در کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محل های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۱۵

مصرف هر گونه محصولات دخانیاتی در محوطه های عمومی کارگاه ها، کارخانجات، اماکن و مراکز و محل های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

تبصره ۱

متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محل های موضوع این آیین نامه مسئول اجرای مفاد ماده ۱۵ بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از نظر مصرف دخانیات جلوگیری کنند.

تبصره ۲

متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره ۱ می توانند محل مشخصی را که کاملاً از محل های معمولی و عمومی جدا باشد، جهت افرادی که می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

ماده ۱۶

کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:۱)      از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.۲)      دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شترگلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامی است.

۳)      دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب رو باشد.

ماده ۱۷

ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد.

تبصره ۱

سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.

ماده ۱۸

پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار و بر حسب مشاغل مختلف، به شرح تبصره های ذیل باشد.

تبصره ۱

پوشش بدنه دیوار کارگاه های تهیه مواد غذایی، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، میوه و سبزی فروشی، حمام، مستراح، دستشویی، رختشویخانه باید از کف تا سقف و در مورد کارگاه ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی تا ارتفاع حداقل ۴ متر کاشی یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع ۴ متر به بالا می توانند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ روشن باشد.

تبصره ۷

پوشش بدنه دیوارهای نانوایی های سنتی و کارگاه های پخت انواع نان های ماشینی و ساندویچی و فانتزی و انبار آرد و شکر آنها باید از کف تا زیر سقف از جنس کاشی یا سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد.

ماده ۱۹

سقف باید صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف و همیشه تمیز باشد.

تبصره

پوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

ماده ۲۰

وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد.۱)      درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قالب شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.۲)      پنجره های بازشو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد، به نحوی که از ورود حشرات به داخل اماکن جلوگیری نماید.

۳)      درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد؛ به طوری که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.

ماده ۲۱

آب مصرفی باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

ماده ۲۲

کلیه اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات مشمول این آیین نامه باید دارای سیستم جمع آوری (و در مورد هتل ها و کارگاه ها و کارخانجات سیستم تصفیه) و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تایید مقامات بهداشتی باشند.

تبصره

هدایت و تخلیه هر گونه فاضلاب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات مشمول این آیین نامه به معابر و جوی و انهار عمومی اکیدا ممنوع می باشد.

ماده ۲۴

وضع و تعداد توالت و دستشویی بهداشتی و متناسب باشد.

تبصره

دستشویی ها باید مجهز به صابون (ترجیحاً صابون مایع) و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشویی الزامی است.

ماده ۲۵

برای کارگران باید دستشویی و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سرد و با شرایط لازم بهداشتی در محل مناسب و به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل وجود داشته باشد:۱)      ۱ تا ۵ نفر کارگر، ۱ توالت و ۱ دستشویی.۲)      ۶ تا ۲۵ نفر کارگر، به ازای هر ۱۰ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۲۵ نفر از هر کدام ۳ دستگاه)

۳)      ۲۶ تا ۵۵ نفر کارگر، به ازای هر ۱۵ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۵۰ نفر از هر کدام ۵ دستگاه)

۴)      ۵۶ تا ۱۱۵ نفر کارگر، به ازای هر ۲۰ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۱۰۰ نفر از هر کدام ۷ دستگاه)

۵)      ۱۱۶ تا ۲۶۶ نفر کارگر، به ازای هر ۲۵ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۲۵۰ نفر از هر کدام ۱۳ دستگاه)

۶)      از ۲۶۶ نفر به بالا با ازای هر ۳۰ نفر اضافی ۱ توالت و ۱ دستشویی.

تبصره

وجود توالت و دستشویی به شرح مفاد ماده ۲۵ و بندهای ۱ تا ۶ آن برای کارگران مرد و کارگران زن به صورت کاملا جدا و مستقل از هم اجباریست.

ماده ۲۶

حمام مذکور در ماده ۱۲ باید دارای شرایط مندرج در مواد ۱۵ لغایت ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۳۱، ۳۷ و ۳۸ این آیین نامه بوده و تعداد آن نیز متناسب با تعداد کارگران به شرح ذیل بوده و باید مشابه توالت و دستشویی برای کارگران مرد و کارگران زن به طور جداگانه محاسبه و اعمال و به صورت کاملا جدا و مستقل از هم در محل های مناسب وجود داشته باشد.۱)      ۱ تا ۵ نفر کارگر، ۱ دستگاه۲)      ۶ تا ۲۰ نفر کارگر، به ازای هر ۵ نفر ۱ دستگاه (۲۰ نفر ۴ دستگاه)

۳)      ۲۱ تا ۵۰ نفر کارگر، به ازای هر ۱۰ نفر ۱ دستگاه (۵۰ نفر ۷ دستگاه)

۴)      ۵۱ تا ۱۰۰ نفر کارگر، به ازای هر ۲۰ نفر ۱ دستگاه (۱۰۰ نفر ۱۰ دستگاه)

۵)      از ۱۰۰ نفر کارگر به بالا به ازای هر ۲۰ نفر اضافی ۱ دستگاه.

ماده ۲۷

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق به صورت کامل انجام گیرد.

تبصره

نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی بالای دستگاه پخت الزامی است.

ماده ۳۰

قفسه، ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود ۲۰ سانتی متر باشد.

ماده ۳۱

پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.

تبصره

میز کاری که صرفا جهت تهیه مواد غذایی به کار می رود باید فاقد هر گونه کشو و یا قفسه بوده و فضای زیر آن نیز مورد استفاده قرار نگیرد.

ماده ۳۳

انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد ۱۶ لغایت ۲۰ و ۳۸ لغایت ۴۰ این آیین نامه و حجم فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات مؤسسه باشد.

تبصره ۱

انبار مواد غذایی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

تبصره ۲

انبار آرد و شکر باید مطابق نقشه مصوب بالاترین مقام بهداشتی محل شود.

تبصره ۳

قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود.

ماده ۳۶

عرضه و فروش مواد غذایی آماده از قبیل ساندویچ، کباب، آش، غذاهای پخته، غذاهای فاسد شدنی، شربت آلات و نوشیدنی های فله، ترشیجات و شور و خیارشور، شیرینی جات، انواع تنقلات و خشکبار و آجیل فله و امثال آنها به صورت دوره گردی ممنوع است.

ماده ۳۷

تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد.

ماده ۳۸

در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از ۳۰ درجه سانتی گراد باشد.

ماده ۳۹

شدت روشنایی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ لوکس، آرایشگاه ۲۰۰ تا ۵۰۰ لوکس، نانوایی ۱۰۰ تا ۳۰۰ لوکس، محل های فرآوری و تولید و بسته بندی ۱۵۰ تا ۲۰۰ لوکس (بسته به نوع کار) و در محوطه عمومی و انبار مراکز و اماکن کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه باید حداقل ۱۰۰ لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت، دستشویی و حمام ها باید بین ۵۰ تا ۱۵۰ لوکس باشد.

ماده ۴۰

برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی، باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار و نوع کار و نوع فعالیت و تعداد کارگران به عمل آید.

ماده ۴۱

کارگاه ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی مشمول این آیین نامه همچنین هتل ها و متل ها و امثال آنها موظفند زباله تولیدی را همواره به طریق کاملا بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند. به طوری که اقدامات آنها مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

ماده ۴۲

زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد کافی موجود باشد.

تبصره

زباله دان باید مجهز به کیسه زباله و در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.

ماده ۴۳

مگس، پشه و سایر حشرات، سگ، گربه، موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل اماکن و کارگاه ها و کارخانجات دیده شوند.

ماده ۴۴

نقشه کلیه ساختمان های اماکن عمومی و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد.

ماده ۴۶

وجود هر گونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد، مگر در استخرهای شنا مطابق مفاد ماده ۵۸ این آیین نامه.

ماده ۴۷

نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیرقابل مصرف و ضایعات در محل کار ممنوع است.

ماده ۷۵

استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذهای بازیافتی و کاغذهایی که تمیز نباشد و روزنامه و همچنین کیسه های پلاستیکی جهت پیچیدن و بسته بندی مواد غذایی ممنوع است.

ماده ۷۶

جعبه های مقوایی و پاکت های کاغذی برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند باید از جنس سالم و استاندارد و کاملاً تمیز بوده و از نوع بازیافتی نباشند.

ماده ۷۷

ظروف خمیرگیری باید صاف و تمیز و بدون درز باشد. نصب شیر آب بالای ظروف خمیرگیری لازم است.

تبصره

کوشش شود از دستگاه های خودکار برای تهیه خمیر و سایر مواد مخلوط کردنی استفاده گردد.

ماده ۷۹

برای حمل و نقل و جابجایی هر نوع ماده غذایی که بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف می رسد؛ انواع نان، شیرینی جات، خشکبار و امثال آنها باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اتاقک محفوظ و مناسب، تمیز و بهداشتی استفاده شود.

ماده ۸۰

برای حمل و نقل مواد اولیه مصرفی و محصولات نهایی کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی، حبوبات، غلات، میوه جات و سبزیجات باید صرفا از وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل این مواد که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد استفاده شود.

ماده ۸۱

کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد ۷۸ لغایت ۸۰ فوق الذکر با جابجایی مواد غذایی سروکار دارند مشمول ماده ۲ این آیین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره های ذیل آن می باشند.

ماده ۸۲

صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.

تبصره

حمل و نقل هر نوع کالایی غیر از مواد غذایی توسط وسایط نقلیه مجاز حمل این مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه متخلف به مدت حداقل یک ماه خواهد شد.

ماده ۸۳

حمل و نقل مواد غذایی و بهداشتی موضوع مواد ۷۸ لغایت ۸۰ این آیین نامه توسط وسایط نقلیه غیرمجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه متخلف به مدت حداقل یک ماه خواهد شد.

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
https://www.behdashtmohit.com/?p=2016
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد فرم آیین نامه مقررات بهداشتی نانوایی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

کپی برداری از محتوای این سایت مجاز نیست!