آرشیو دسته

بهداشت محیط

دارو زباله نیست

 دارو زباله نیست و در صورت رها کردن در چرخه طبیعت، آثار زیان بار جانی و مالی را به همراه دارد و خطری برای محیط