آرشیو دسته

ایمنی

ایمنی در آزمایشگاه های میکروبی

دکتر حسین معصوم بیگی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) دکتر عباس رضایی دانشیار گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس اهداف : ۱-…