آرشیو دسته

کلیات

نقش مهندسی بهداشت محیط در نوسازی و بهسازی اماکن

دکتر حسین معصوم بیگی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)  اهداف آموزشی: بیان اهمیت نقش بهداشت محیط در انتخاب محل, احداث و بهره برداری از پادگانها و اماکن…

بهداشت محیط در انبارها

دکتر حسین معصوم بیگی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مقدمه انبارها به عنوان یکی از مراکز حفظ ونگهداری وسایل و تجهیزات و بخصوص اقلام بهداشتی و داروئی و مواد غذایی یکی از…