آرشیو دسته

محیط زیست

تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مسئله مهم بهداشتی محسوب می گردد که با همکاری مردم و دولت قابل حل است در این فیلم عوامل  ایجاد کننده تغییرات آب و هوایی به طور خلاصه بیان شده است. منبع: سازمان بهداشت جهانی  (WWW.WHO.int)…

نقش فناوری اطلاعات در کنترل آلاینده های زیست محیطی

نویسندگان: دکتر حسین معصوم بیگی ۱ ، حامد کاظمی ۲ ۱) دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران ۲) کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران اهداف آموزشی از خوانندگان محترم انتظار می رود که پس از مطالعه این…

فناوری اطلاعات سبز و نقش آن در پایداری محیط زیست

فناوری اطلاعات از مباحث روز دنیا به شمار می آید و به تازگی نگرانی از آلودگی های محیط زیست، بخش جدیدی از فناوری اطلاعات را به عنوان فناوری اطلاعات سبز (IT سبز) رقم زده است. پژوهش حاضر با این هدف انجام شده است که نشان دهد اتخاذ فناوری…

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT با سرعت متحیرکننده ای در حال رشد می باشد. مجازی شدن بسیاری از محصولات، دیجیتالی شدن اطلاعات، غیر فیزیکی شدن انتقالات، کاهش نیاز به فضای گسترده در ادرات و انبارها و کوتاه شدن زنجیره عرضه ازجمله نتایج…

کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیست

فناوری اطلاعات بعنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن حاضر توانسته است تغییرات شگرفی را در عرصه های مختلف مدیریت داده و اطلاعات بوجود آورد. از جمله موارد علمی آن می توان به کارگیری آن در بخش محیط زیست جهت سازماندهی و دسترسی به انواع داده…