آرشیو دسته

مهندسی آب

آزمایش MPN (شناسایی باکتری های کلیفرم و کلیفرم مدفوعی به روش تخمیر چند لوله ای)

روش تخمیر چند لوله ای برای باکتری های گروه کلی فرم گـروه کلی فرم شامل جنس های متعددی از باکتری های متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه ها هستند. شناسایی این گروه از باکتری ها از طریق تخمیر لاکتوز می بـاشـد. بـر اسـاس روش تخمیر، ایـن گـروه تحت…

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

اتوکلاو دستگاهی است که بـا حرارت مرطوب یکنواخت در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار PSI 15 به مدت ۳۰ دقیقه محیط های کشت، لوازم و وسایل آزمایشگاهی را استریل می کند و دارای دماسنج (بـرای انـدازه گیری دمای داخلی دستگاه) و فشار سنج (برای اندازه…

تیتراسیون

آزمایش تیتراسیون شامل سنجش میزان سختی کل، کلسیم، قلیائیت و کلراید می باشد. سختی سختی در آب به میزان وسیع در اثر تماس بـا خاک و لایه های سنگی ایجاد می شود و بیانگر ماهیت و خصوصیات زمینی است که آب بـا آن در تماس بـوده است. آب سخت واژه ای…

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

اسپکترو فتو متر ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد. طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد…