آرشیو دسته

مهندسی فاضلاب

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

اسپکترو فتو متر ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد. طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد…

مفاهیم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification) این فرآیند اکسیداسیون زنجیره ای آمونیاک به نیتریت، توسط نیتروزومونا و اکسیداسیون نیتریت به نیترات توسط نیتروباکتر می باشد. به طور ساده می توان گفت که نیتریفیکاسیون، اکسیداسیون آمونیاک به نیترات است.…