آرشیو دسته

کتابخانه

کتاب های تخصصی مربوط به رشته مهندسی بهداشت محیط را می توانید از این بخش دریافت نمایید.

کتاب Wastewater Management

نام کتاب: Wastewater Management نویسنده: Klein Gomes ویرایش: اول ناشر: Oxford Book Company سال انتشار: ۲۰۰۹ ISBN: 978-93-80179-04-9 سرفصل ها : ۱- Wastewater Treatment ۲- Ecological Principles of Wastewater…

کتاب Handbook of solid waste management

نام کتاب: Handbook of solid waste management نویسندگان: George Tchobanoglous و Frank Kreith ویرایش: دوم ناشر: McGRAW-HILL سال انتشار: ۲۰۰۲ سرفصل ها: ۱- Introduction ۲- Federal Role in Municipal Waste Management ۳-…

کتاب Water Quality & Treatment – AWWA

نام کتاب: Water Quality & Treatment A Handbook on Drinking Water نویسنده: James K. Edzwald ویرایش: ششم ناشر: American Water Works Association انتشارات: McGrawHill سال انتشار: ۲۰۱۱ سرفصل ها: ۱- Drinking Water…