تقلب در مواد غذایی

شاید از اولین داد و ستدی که بین دو انسان صورت گرفت، اندیشه تقلب نیز به ذهن او خطور کرد. به راستی نمی توان زمان و مکان دقیقی را برای تقلب در مواد غذایی مشخص نمود ولی همواره شرایط بد اقتصادی مثل جنگ جهانی اول و دوم زمینه ساز بوجود آمدن انواع…

بهداشت مواد غذایی

۱-۱- تعریف غذا به کلیه مواد خوردنی و آشامیدنی که بوسیله موجودات زنده مصرف و به عنوان منبعی از انرژی و مواد مغذی به مصرف سوخت و ساز بدن می رسد غذا گفته می شود. ۲-۱- تعریف بهداشت مواد غذایی بهداشت مواد غذایی که یکی از شاخه های…