[tabs style=”h1″ ]

[tab title=”خلاصه مقاله” icon=”momizat-icon-pencil22″ ]

شیرابه تولیدی محل دفن پسماندی فاضلاب بسیار الوده است که حاوی مواد آلی غیرقابل تجزیه زیستی فراوانی می باشد تصفیه شیرابه به روش تبخیر مزایای فراوانی دارد از جمله رعایت استانداردهای خروجی با واحدهای عملیاتی کمتر نسبت به تصفیه خانه های معمول که دارای واحدهای عملیاتی و فرایندی بیشتری میب اشد دراین پژوهش تبخیر و تقطیر شیرابه روی نمونه ها انجام شد ۹۰ درصد حجم نمونه ها تبخیر شد به دلیل اثر فراصوت برترکیبات موجود در شیرابه اثر آن (در فرکانس ۲۵KHz) برکیفیت شیرابه و همچنین بررسوبگذاری حین تبخیر بررسی شد زمان فراصوت برای هر نمونه بین ۱۰ تا ۴۰ دقیقه انتخاب گردید آب اکسیژنه به عنوان یک ماده سازگار با محیط زیست در دو غلظت (۰/۰۵ و ۰/۱ مول برلیتر) نیز اضافه شد و اثرآن برفراصوت بررسی شد. آب اکسیژنه و فراصوت تاثیر قابل توجهی بر EC و فلزات سنگین نداشت هنگام استفاده از فراصوت و تبخیر بازدهی رسوبزدایی ۹۵/۹۷ درصد رسید.

[/tab]

[tab title=”مشخصات نویسندگان” icon=”momizat-icon-pencil2″ ]

مجتبی افشارنیاگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علی ترابیانگروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
غلامرضا موسویگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدعلی عبدلیگروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

[/tab]

[/tabs]

 

[table id=14 /]