مدیریت و کاهش خطر در بلایا

0 852

سطح متوسط آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بلایا تنها حدود ۸ درصد است. این در حالیست که تقریبا تمام جمعیت کشور در برابر انواع بلایا قرار دارند و سالانه بطور متوسط حدود ۴ هزار نفر در کشور در اثر این بلایا کشته می شوند و حدود ۱٫۵ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا، در راستای تامین سلامت خانوار، ارتقای آمادگی در برابر بلایا در سرفصل برنامه های پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار گرفته است. نظام سلامت بعنوان متولی اصلی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه طی سالهای اخیر توجه ویژه ای به پیشگیری و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر نقش محوری مردم نموده است. شواهد نشان می دهد که مداخلات نظام سلامت از طریق ظرفیت های نظام شبکه می تواند آمادگی خانوارها در برابر بلایا را طی چند ماه تا حدود ۷ برابر افزایش دهد. این برنامه اولین برنامه از این دست در سطح منطقه بوده و مورد توجه ویژه سازمان جهانی بهداشت نیز قرار دارد.

اهداف اختصاصی:

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

نهادینه سازی کارکردهای برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه به منظور:

– ارتقاء آگاهی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص آمادگی در برابر زلزله، آتش سوزی و استفاده از آسانسور
– ارتقاء آگاهی کارکنان در خصوص مفاهیم کلی مدیریت و کاهش خطر بلایا
– ارتقاء آگاهی کارکنان در زمینه پیشگیری از آسیب سازه ای و غیرسازه ای و عملکردی در منازل خود

در پایان جلسه آموزشی انتظار می رود:

– شرکت کنندگان بتوانند برخی مفاهیم کلی مدیریت و کاهش خطر بلایا را تعریف کنند.
– شرکت کنندگان بتوانند ارزیابی آمادگی خانوار خود را در برابر مخاطرات با استفاده از پرسشنامه مربوطه انجام دهند.
– شرکت کنندگان در خصوص آمادگی خانوار در برابر زلزله توضیح دهند.
– شرکت کنندگان بتوانند در زمینه آمادگی عملکردی، ارزیابی خطر سازه ای و غیرسازه ای در خانه توضیح دهند.
– شرکت کنندگان بتوانند اقداماتی در جهت کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی خود در برابر زلزله انجام دهند.

در این برنامه:

• منظور از بلایا و شرایط اضطراری عبارتند از: زلزله و آتش سوزی
• لازم است ارزیابی آمادگی در برابر بلایا حداقل سالی یکبار برای هر خانوار تحت پوشش برنامه انجام گیرد.
• لازم است هر خانوار حداقل سالی یکبار برای آمادگی در برابر بلایا مورد آموزش قرار گیرد.

این فایل توسط کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت تهیه گردیده است

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.