مرور برچسب

Turbidimeter

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

اسپکترو فتو متر ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد. طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد…