مرور برچسب

CO2

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

رنگ سنجی رنگ یکی از مشخصه هـای دائمی آب هـای سطحی است. از عـوامل ایجاد کننده رنگ در آب می توان به یون های فلزی (مثل آهن و منگنز) تـرکیبات موجود در پساب های صنعتی، گیـاخـاک ها، پلانکتون ها و... اشاره نمود. برای آنکه آبـی جهت مصارف عمومی و…