مرور برچسب

avasalamat.org

فراخوان جذب نیرو در استان فارس

موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافق نامه فی مابین به شماره ۲۷۲۴ و تاریخ ۹۷/۹/۲۱ جهت تامین نیروهای شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تعداد ۳۱۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون…

برگزاری آزمون استخدامی جهت جذب نیرو در دانشکده علوم پزشکی اسفراین

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی اسفراین در ۱۳ رشته شغلی به صورت شرکتی و قراردادی نسبت به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام مینماید. - ثبت نام در آزمون صرفاً…