مرور برچسب

Arthropoda

مقدمه ای بر حشره شناسی پزشکی

حشره شناسی (Entomology) به معنای مطالعه روی حشرات می باشد. حشره شناسی پزشکی (Medical Entomology) مطالعه روی حشراتی که اهمیت پزشکی دارند. مانند پشه ها، مگس ها، کک ها، شپش ها و غیره. البته امروزه حشره شناسی پزشکی گروهی از عنکبوت…