مرور برچسب

Ametabole

دگردیسی در حشرات

شامل یک سری تغییرات آنی تا تدریجی و عمیق است که موجود زنده در رشد و نمو بعد از دوره جنینی برای رسیدن به مرحله بلوغ پشت سر می گذارد. این تغییرات شامل تغییرات مورفولوژیک توأم با کامل شدن دستگاه های تناسلی خارج می باشد. معمولاً در دوره رشد و…