مرور برچسب

activated sludge proccess

کنترل آزمایشگاهی راهبری لجن فعال

۱- پارامترهای کنترل آزمایشگاهی معمولاً برای تعیین نحوه عملکرد تصفیه خانه دو روش مشاهدات ظاهری و کنترل آزمایشگاهی پیشنهاد می کنند. به منظور بهره برداری هر چه بهتر از تصفیه خانه لازم است هر دو روش در تصفیه خانه توسط سرپرست فرآیند یا گروه…