مرور برچسب

aac.behdasht.gov.ir

استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

هیأت مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در پانزدهمین فراخوان خود جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات…