مرور برچسب

چربی روغن گریس در فاضلاب

روغن و گریس

عبارت روغن و گریس، که به صورت کلی بیان می شود؛ شامل گریس، روغن ها، واکس ها و دیگر ترکیبات موجود در فاضلاب است. عبارت چربی ها، روغن و گریس (FOG) که قبلاً در مقاله ها از آن استفاده می شد با روغن و گریس جایگزین شده است. میزان روغن و گریس…