مرور برچسب

چرا سبزیجات و گوشت های خام آلوده هستند

آلودگی مواد غذایی

آلودگی مواد غذایی بطور کلی به دو دسته آلودگی میکروبی و آلودگی غیر میکروبی تقسیم می شود که در این کتاب آلودگی میکروبی مواد غذایی مورد بحث قرار می گیرد. تعریف آلودگی میکروبی مواد غذایی وجود میکروب های بیماریزا را در هر ماده غذایی،…