مرور برچسب

چاه فاضلاب

انباره های تعفن

۱- انباره تعفن یک طبقه (سپتیک تانک) سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک مانند شکل های ۱ و ۲ تشکیل شده است از انباره…