مرور برچسب

چارت پرسنلی تصفیه خانه فاضلاب

شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان تصفیه خانه فاضلاب

برخی از وظایف و مسئولیت های کارکنان تصفیه خانه فاضلاب برای بهره برداران به منظور رسیدن به بهره برداری مناسب و تفکیک در این فصل ذکر شده است. بر اساس مقررات مندرج در نشریه شرح وظایف کارکنان تصفیه خانه فاضلاب منتشر شده از شرکت مهندسی آبفای…