مرور برچسب

پسماند بیمارستانی

اهمیت بهداشتی و مدیریتی مواد زائد در مراکز درمانی

مؤسسات درمانی باتوجه به تولید زباله های عفونی، مواد سمی و شیمیایی خطرناک و ضایعات تیز و برنده اید بیش از سایر اماکن عمومی مورد توجه قرار گیرد. با عنایت به آلودگی های بالقوه موجود در زائدات بیمارستانی در صورت سهل انگاری در امر نگهداری، حمل و…

کلیات زباله های بیمارستانی

۱- مقدمه زباله های بیمارستانی، در حدود ۲-۱% از مواد زائد جامد شهری را تشکیل می دهند که از نظر بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشند، به نحوی که در زمره مواد زائد خطرناک قرار می گیرند. مواد زائد خطرناک می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند.…