مرور برچسب

مقدمه ای بر شیمی آب

مقدمه ای بر شیمی آب

مقدمه آب مـایـه حیـات و فـراوان‌تـریـن مـاده مرکب بـر روی سطح کـره زمین و بستر اولیه حیـات بـه شکلی که امروزه می‌شنـاسیم. بیش از ۷۵% جـرم یک انـسـان از آب تشکیل شـده است و نیـز بیش از ۷۰% سطح کـره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰…