مرور برچسب

مقایسه صافی شنی تند و صافی شنی کند

فیلتراسیون

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گیری و.... باشند. فیلترها را به دو دسته می توان تقسیم نمود: الف) فیلترهای…