مرور برچسب

مقایسه آلودگی هوای ایران و اروپا

آلودگی هوای اروپا یک سوم ایران است

تعداد خودرو اروپا در ۴ برابر ایران بوده و آلودگی هوای آنها یک سوم ایران است! اروپایی ها با این که چهار برابر ایرانیها از وسایل نقلیه موتوری استفاده می کنند اما خودروهایشان یک سوم ایرانیها محیط زیست را آلوده می کند و سرانه مصرفشان…