مرور برچسب

مفاهیم تصفیه بیولوژیک فاضلاب

مفاهیم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification) این فرآیند اکسیداسیون زنجیره ای آمونیاک به نیتریت، توسط نیتروزومونا و اکسیداسیون نیتریت به نیترات توسط نیتروباکتر می باشد. به طور ساده می توان گفت که نیتریفیکاسیون، اکسیداسیون آمونیاک به نیترات است.…