مرور برچسب

معرفی متخلف

انواع فرم های بهداشت محیطی در مراکز بهداشتی

فرم شماره ۱ – پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه در صورتی که متصدی در اجرای یکی از بند هـای مـاده ۱۳ کوتاهی نماید باید طبق قانون برخـورد شود. در مرحله اول پس از مهلت داده شده، فرم شماره ۱ پر می شود که به پیوست ۴ برگ است که یک بـرگ آن به متصدی،…