مرور برچسب

معایب صافی چکنده

صافی های چکنده

برای تصفیه زیستی در شهرهای کوچک و متوسط یعنی تا جمعیت هایی پیرامون ۵۰ هزار نفر می توان از صافی چکنده استفاده کرد. برای شهرهای بزرگتر معمولاً سطح موردنیاز زیاد شده و هزینه تأسیسات افزایش می یابد و طرح جنبه اقتصادی خود را از دست می دهد.…