مرور برچسب

زمان برگزاری همایش بهداشت محیط

علوم پزشکی گلستان میزبان همایش بهداشت محیط در سال ۱۳۹۸

به گزارش سایت بهداشت محیط، جلسه مرداد هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران روز شنبه در تهران برگزار شد. در این جلسه پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت برگزاری همایش بهداشت محیط در سال جاری مورد موافقت قرار گرفت. زمان برگزاری این

زمان برگزاری همایش بهداشت محیط سال ۱۳۹۷ مشخص شد

طی جلسه که هفته گذشته در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص همایش امسال برگزار گردید زمان همایش مشخص شد. این همایش که قرار است توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه لغایت ۲ اسفند ماه سال جاری برگزار گردد ،…