مرور برچسب

زایدات بیمارستانی

اهمیت بهداشتی و مدیریتی مواد زائد در مراکز درمانی

مؤسسات درمانی باتوجه به تولید زباله های عفونی، مواد سمی و شیمیایی خطرناک و ضایعات تیز و برنده اید بیش از سایر اماکن عمومی مورد توجه قرار گیرد. با عنایت به آلودگی های بالقوه موجود در زائدات بیمارستانی در صورت سهل انگاری در امر نگهداری، حمل و…