مرور برچسب

دستورعمل رقیق سازی آب ژاول

دستورالعمل رقیق سازی آب ژاول جهت گندزدایی

تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) - برای تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) به میزان یک لیتر بایستی ۱۰ سی سی از آن را به حجم یک لیتر برسانید. - برای تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) در تی شوی ، بایستی ۱۸۰ سی سی  از آن را به حجم ۱۸…