مرور برچسب

دستورالعمل محاسباتی طراحی RBC

تماس دهنده های بیولوژیکی چرخشی (RBC)

تماس دهنده های بیولوژیکی چرخشی (RBCs) اولین بار در سال ۱۹۶۰ در آلمان غربی نصب گردیدند و بعداً در ایالات متحده آمریکا معرفی شدند. صدها RBC در سال ۱۹۷۰ نصب شد و فرآیند در تعدادی از گزارشها مرور گردید (U.S.EPA , 1985 , 1984 ; WEF , 1998 ,…