مرور برچسب

دستورالعمل‌های بهداشت محیط

لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط بیمارستان‌ها

لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط که می‌بایست بر اساس ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی تهیه گردند عبارتست از: لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت بهداشت محیط  روش اجرایی "نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری…