مرور برچسب

حساسیت به کپک

کپک ها و اثرات بهداشتی آنها

کپک چیست؟ کپک یک گروه قابل مشاهده از قارچ ها می باشد که بر روی انواع مواد آلی مرطوب تشکیل و گسترش می یابد. برآورد شده است که ۱٫۵ میلیون گونه مختلف از کپک ها در محیط وجود دارند. برخی افراد از کپک ها به عنوان زنگ گیاهی یاد می کنند. از هر دو…