مرور برچسب

جای لوله های فاضلاب تصفیه شده در گذرگاه ها

ضوابط لوله کشی برای جابجایی فاضلاب

امروزه برای جابجایی فاضلاب تصفیه شده از شبکه لوله کشی ویژه ای استفاده می شود. از نظر هیدرولیکی، لوله های جابجا کننده فاضلاب تصفیه شده کاملاً مانند لوله های آب آشامیدنی محاسبه می شوند. ولی از نظر بهداشتی، لوله فاضلاب تصفیه شده را مانند لوله…