مرور برچسب

جایگزین ها ی ابزار و لوازم دارای جیوه

مدیریت پاشش جیوه در بیمارستان

مقدمه جیوه یک فلز سنگین می باشد که در دما و فشار اتاق بصورت مایع است.چگالی آن خیلی بالاست. (یک لیتر جیوه ۵٫۱۳ کیلوگرم وزن دارد)، بسرعت بخار می شود و می تواند سالها در اتمسفر باقی بماند. اگر در جایی به متیل جیوه (یک ترکیب مشتق شده آلی بسیار…