مرور برچسب

جامدات معلق مایع مخلوط خروجی از تانک هوادهی

فرآیند لجن فعال

در اصل، فرآیند لجن فعال یک روش تصفیه بیولوژیکی هوازی با رشد معلق است که واکنش های متابولیک میکروارگانیسم ها را برای تولید پسابی با کیفیت بالا بوسیله تبدیل و حذف مواد اکسیژن خواه به کار می گیرد. این فرآیند در سال ۱۹۱۴ در انگلستان بوسیله آردن…