مرور برچسب

جار

دستورالعمل آزمایش جار

این دستورالعمل توسط سرکار خانم زهره اختیارزاده تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - مقدمه - عوامل موثر در تعیین نتایج بهینه آزمایش - وسایل مورد نیاز - مواد مورد نیاز - طرز تهیه محلول ها - روش کار - نمونه برگه های ثبت…