مرور برچسب

تیوسولفات سدیم

پاورپوینت روش های تعیین کلر باقیمانده

تمام روشهاي رایج براي اندازه گیري کلر باقی مانده به قدرت اکسید کنندگی آنها بستگی دارد. بنابراین هر ماده اکسید کننده دیگري که در محیط وجود داشته باشد ، ممکن است با آزمایش تداخل نماید. منگنز با ظرفیت بالاتر از 2 و نیتریت ها متداول ترین مداخله…

نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی در مراکز بهداشتی

از دیگر وظایف کارشناس بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی، نمونه بـرداری میکروبی از آب شرب می باشد. این نمونه برداری در شهرها بر حسب جمعیت انجام می شود؛ در شهرهـای بـا جمعیت زیاد، به صورت هفتگی و در روستاها ماهیانه انـجـام شـده و نـمـونـه…